کارتون روز/ پیشنهاد خان آقا برای برگزاری اولین جشنواره شاپالاق در شهر اولین ها