کارمند بی انگیزه ، رایزن بازرگانی

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود در بررسی مشکلات متعدد صادرات کشور یکی از این موارد، استفاده از کارمندان خسته و بی حال و بی انگیزه بعنوان رایزن بازرگانی است که در صف اول مبادلات تجاری کشور قرار دارند. طبق اظهار کارشناسان ، استفاده از اینگونه نیروها علاوه از مختل نمودن روابط تجاری و صادراتی با مراکز هدف ، باعث کاهش اعتماد طرفین تجاری و تشدید نگاه منفی به مسئولان می گردد که لازم است تجدید نظر اساسی در این خصوص اعمال گردد.

About Author