کاندیداها چقدر رای بیاورند وارد مجلس می شوند؟

کاندیداها در انتخابات مجلس چقدر رای بیاورند وارد مجلس می شوند؟

براساس ماده ۹ قانون انتخابات مجلس در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل بيست درصد (۲۰درصد) از كل آراء را كسب کند و انتخاب در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است. در تبصره ماده ۹ یک این ماده در صورتي كه آرای دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك ‌هيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته ‌باشند. این در حالی است که با وجود اصلاحات و الحاقات قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ( یک مرداد ۱۴۰۲) این بند تغییر نکرده و همانند مجلس یادزهم است. ماده ۱۰- چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان حداقل یک¬پنجم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دومرحله‌اي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهايي كه حداقل یک¬پنجم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي‌كه تعداد نامزدهاي باقي‌مانده، كمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود. تبصره ۱- اگر تعداد نامزدهاي باقي مانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد يا نامزدهاي مذكور با همان تعداد آراء مكتسبه مرحله اول به مجلس راه مي‌يابند.

About Author