کمبود ۷ هزار کلاس درس در البرز

سوز بیزدن، قولاق سیزدن

می گویند استان البرز هفت هزار کلاس درس کم دارد . این در حالی است که جمعیت بیش از نیم میلیونی دانش آموزان البرز با جمعیت کل چند استان کشور برابری می کند و بر اساس آمار اعلام شده هر ساله شاهد رشد جمعیت دانش آموزی ۱۲ هزار نفری در البرز هستیم . برای تامین نیازهای آموزشی جمعیت جدید دانش آموزی البرز سالانه باید ۴۰۰ کلاس درس ساخته شود که ساخت این تعداد کلاس درس در هر سال تحصیلی به علت کمبود اعتبارات دولتی و کافی نبودن کمک های خیرین محقق نمی شود و به ناچار دانش آموزان در فضای نامناسب آموزشی به تحصیل می پردازند.البرز به لحاظ سرانه آموزشی آخرین استان کشور است.

About Author