کوچ بازاریان از بانک‌ها به موسسات اعتباری!

مشکلات ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی باعث شده بسیاری از بازاریان رویه تغییر بانک خود را داشته باشد. به همین دلیل شنیده می‌شود برخی از بازاریان در هفته‌های اخیر اقدام به افتتاح حساب نزد موسسات اعتباری کرده‌اند.

موسسات اعتباری اجازه افتتاح حساب جاری را ندارند اما با روش‌های دیگری این قانون را دور می‌زنند.

موسسات اعتباری با ارائه دستور پرداخت به جای دسته چک بسیاری از مشکلات دارندگان دسته چک را حل کرده اند.

پیش از این موسسات اعتباری دستور پرداخت را در شعب خود جزو خدمات داشتند اما استقبال چندانی از آن به عمل نمی آمد.

عدم استقبال از دستور پرداخت های موسسات اعتباری به دلیل عدم تبعیت از قانون چک می باشد، به عبارت ساده‌تر اگر اختلاف حسابی بین صادر کننده دستور پرداخت و دریافت کننده آن به وجود بیاید تابع قانون چک نبوده و مشکلاتی برای هر دو به وجود می آید.

حال با توجه به بی اعتمادی بسیاری از بازاریان جهت ثبت چک در سامانه صیاد و ترس از پرداخت مالیات بابت ثبت چک های صیادی به این دستور پرداختها روی آورده و موسسات اعتباری نیز با بازاریابی مناسب از این فرصت استفاده کرده اند.

About Author