شعر

گؤسته ریر

باتیق قابیرقا کسیک ال اوچوق دام سؤنوک چیراق چوروک میوه اوتوک تویوق ییخیق دیوار … آلدیغیم کیتاب دا نئجه لیک دورومون گؤسته ریر

باتیق قابیرقا
کسیک ال
اوچوق دام
سؤنوک چیراق
چوروک میوه
اوتوک تویوق
ییخیق دیوار …
آلدیغیم کیتاب دا
نئجه لیک دورومون
گؤسته ریر