گرانفروشی آزاد و دلبخواه !!

گرانی و گرانفروشی آزاد است نرخ ها هر روز بدلخواه اصناف و کسبه بالا و بالاتر میرود تا آزادی را در کشور به تماشا بگذارد مسئولین بی تفاوت بفکر خودشان هستند و مردم خسته و افسرده دارند له له میزنند یکروز لبنات روز دیگر مرغ و تخم مرغ ، صبح برق ، عصر تلفن و …… و….. و..‌….وغیره !!
کرونا هم که طبق معمول بی صدا می آید و میبرد و مشغول بکار خویش است نجومی بگیران بالانشین هم که در اندیشه نجومات خویشند خیر است انشاالله !!

About Author