یاشار سلطانی و صبا آذرپیک بازداشت شدند

شرق نوشت: یاشار سلطانی و صبا آذر پیک برای اجرای حکم قطعی قضایی با شکات خصوصی متعدد بازداشت شدند.

About Author