یک “دوجین” پست مدیر در انحصار دو نفر!

برابر تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه “گام دوم انقلاب”، بسترسازی و فراهم شدن زمینه های به کارگیری جوانان متخصص و آماده به کار، هنوز هستند مدیران و افرادی که با تصاحب ده ها مسوولیت و پست سازمانی، انحصار مافیایی خود بر ارکان برخی شرکت ها و حوزه های معدنی استان و کشور را ادامه می دهند.

در شرایطی که برابر تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه “گام دوم انقلاب”، بسترسازی و فراهم شدن زمینه های به کارگیری جوانان متخصص و آماده به کار، از الزامات اصلی ورود به دهه توسعه و پیشرفت ایران اسلامی تعیین و ابلاغ شده و این بیانیه به عنوان نقشه راه سیاست گذاران نظام می بایست مورد توجه قرار گیرد، با این وجود، هنوز هستند مدیران و افرادی که با تصاحب ده ها مسوولیت و پست سازمانی، انحصار مافیایی خود بر ارکان برخی شرکت ها و حوزه های معدنی استان و کشور را ادامه می دهند.

“حسنعلی حق شناس”، مدیرعامل شرکت “کانی مس” و “محمد کیمیاقلم”، قائم مقام و معاون اجرایی” این شرکت، نمونه بارز چنین مدیرانی به شمار می روند که اولی در ۱۶ شرکت و دومی در ۸ شرکت زیرمجموعه و مرتبط، پست هایی همچون ریاست، و عضویت هیات مدیره یا مدیرعاملی را به طور همزمان در اختیار دارند و این موضوع، جدای از غیرقانونی بودن، مصداق بارز تعارض منافع تلقی می شوند.

علاوه بر این ها، حضور و تداوم انحصاری مدیریت این دو فرد در شرکت های مذکور، این روزها موجبات اعتراض و انتقاد بسیاری از کارکنان، مدیران و حتی بازنشستگان شرکت مس را در پی داشته و این افراد، خواستار ورود و بررسی موضوع از سوی نهادها و دستگاه های نظارتی و قضایی شده اند.

به راستی، چگونه امکان دارد، برخی افراد خاص و وابسته به جریان های قدرت، از صدر تا ذیل مسوولیت های حساس مدیریتی در شرکت های تابعه مس ایران و آذربایجان را یک تنه در اختیار داشته باشند و با وجود ممنوعیت های قانونی و اصل تعارض منافع در شرکت ها و مدیریت های حساس، همچنان به فعالیت خود در ده ها پست و مسوولیت همزمان ادامه دهند؟ آیا سزا نیست در شرایطی که مدیرعامل مس ایران هیچ توجهی به تخلفات ندارد، خود رئیس جمهور به این مناسبات غیرقانونی ورود کند؟

بی تردید، ورود و دخالت نهادهای نظارتی، همانگونه که برخی مدیران و کارکنان ان شرکت ها خواستار آن شده اند، خواهد توانست به سوالات متعدد در این خصوص پاسخ دهد.