گرفتاری آذربایجان شرقی در ” این می رود و آن می آید” ها !