با یک خداحافظی ما را خوشحال کنید!

ساقی آذربایجان/

دکترین اراده قدرت نیچه، بشر بعد از رنسانس را متوجه دلبری های قدرت و ناز غمزه های کرسی ریاست کرد تا از درون همین نگاه قدرت محور شخصیت هایی مانند هیتلر و موسولینی پا به عرصه قدرت بگذارند.
با وقوع انقلاب ۵۷ این نظریه در هم آغوشی با اسلام به دکترین تشنه خدمت شهیدبهشتی تبدیل شد تا با مفاهیم جدیدی در حوزه سیاست آشنا شویم. اما هیچگاه در آن برهه کسی فکرش را هم نمی کرد که بعدها همین خلق و خوی خدمتگذاری به بزرگترین پاشنه آشیل حکومت داری تبدیل شود و برخی به تاسی از همین نظریه شهید بهشتی، عطش خدمتشان سیراب نشود و با کرسی ریاست رابطه ای عاشقانه برقرار کنند تا جایی که داستان های اساطیری عاشقانه در کنارش لنگ بندازند.
در استان ما نیز برخی مسئولیت ها با برخی افراد چنین رابطه ای دارند. خصوصا در بخش هایی مانند هیات های ورزشی که زیاد جلوی چشم نیستند، عمر مدیریت برخی از دوستان عطش خدمت دست کمی از دوران سلطنت ناصرالدین شاه ندارد و هر از گاهی با برگزاری انتخابات های بعضا فرمایشی که نتیجه اش پیش پیش معلوم است، عمر مدیریت شان تمدید می شود و چهار سال دیگر باید شاهد خدمتگزاری مجدد این عزیزان باشیم.
به تعبیری هیات های ورزشی استان که می توان عملکردشان را با وضعیت ورزش استان براحتی سنجید، حیات خلوت مدیریت برخی شده تا از قبل آن در اریکه قدرت همچنان باقی بمانند. شاید بتوان وضعیت فوتبال این شهر را در رابطه مستقیم با مدیریت هیات فوتبال و ریاست جنابشان تحلیل کرد که قدمتش با آثار باستانی یونان تنه به تنه می زند یا در سایر هیات های ورزشی اوضاع چندان که باید مساعد نیست و نتیجه این علقه وضعیت فعلی ورزش استان و بالاخص فوتبال این شهر است که زمانی بدنه تیم ملی را تشکیل می داد و این روزها از تامین بازیکنان باشگاه های خودی هم عاجز است.
برخی هم چنان مجذوب شیفتگی های قدرت و یا به تعبیر دقیق تر تشنه خدمت اند که به محض آن که چشمه آبی ببیند سریعا تشنگی بر آن ها غلبه میکند، حتی اگر این آب، سرابی بیش نباشد. اما وضعیت فعلی ورزش استان بخصوص ورزش هایی که تاریخ کهن تبریز روزهای خوشی از آن سراغ دارد، به بیمار در حال کمایی می ماند که کسی حاضر نیست برای احیایش کاری انجام دهد، لذا بنابر وظیفه رسانه ای خود عاجزانه از شما کهن مدیران تقاضا داریم ما را با یک خداحافظی خوشحال کنید تا بلکه ورزش این شهرنفسی بکشد. مگر می شود کسی ۳۰ سال ریاست یک هیات را بر عهده داشته باشد و باز همچنان مدعی کسب این جایگاه باشد. این همه بازیکن با سابقه وملی پوش در این شهر وجود دارد که میتواند مجموعه هیات فوتبال را به جایگاه واقعی خود برساند و پویایی بخشد.به گزارش ساقی آذربایجان/

About Author