چاقوکشی در مراسم خواستگاری

خواهر و برادر جوان که در خانه مرد ۴۰ ساله میهمان بودند هدف ضربات چاقو قرار گرفتند. صاحبکار دختر جوان وقتی با جواب منفی معصومه در خواستگاری روبرو شد دست به چاقو شد و خواهر و برادر جوان را هدف ضربات چاقو قرار داد. به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، ساعت ۵ صبح جمعه ۱۲ شهریور امسال ماموران پلیس تهران در جریان انتقال یک دختر و پسر جوان به بیمارستان قرار گرفتند و در تحقیقات مشخص شد که این دختر و پسر جوان هدف ضربات چاقو قرار گرفته اند.
بدین ترتیب بازپرس مصطفی واحدی از شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا تیمی از ماموران پلیس تهران برای تحقیقات وارد عمل شوند.
پزشکان خیلی زود دختر و پسر جوان را که هدف ضربات چاقو گرفته بودند تحت درمان قرار دادند و در ادامه دختر ۳۰ ساله و پسر ۲۶ ساله برای تحقیق در اختیار پلیس قرار گرفتند.
دختر جوان در تحقیقات از صاحبکارش که خواستگارش نیز است شکایت کرد و گفت: من و برادرم با هم زندگی می کنیم و از چندی قبل صاحبکارم که مردی ۴۰ ساله است از من خواستگاری کرد که من به جواب منفی به او دادم اما او هر روز سعی داشت به من نزدیک شود و همین رفتارهایش باعث شد تا با برادرم از او بخاطر مزاحمت شکایت کنیم.
وی افزود: بعد از شکایت از صاحبکارم مبنی بر مزاحمت، او دستگیر شد تا اینکه چندی قبل با رضایت ما از زندان آزاد شد و همه چیز عادی شده بود.
معصومه ادامه داد: بعد از آزادی صاحبکارم ، برادرم و من با او آشتی کردیم تا اینکه پنج شنبه شب صاحبکارم دوباره من و برادرم را به خانه اش دعوت کرد که من همراه برادرم به آنجا رفتیم.
دختر جوان عنوان کرد: در خانه صاحبکارم بودیم که دوباره بخاطر اختلافات مالی و خواستگاری با هم بحث کردیم و ناگهان صاحبکارم که دوباره بحث خواستگاری را مطرح کرده بود و با من و برادرم بحث می کرد دست به چاقو شد و من و برادرم را هدف ضربات چاقو قرار داد و بعد از آن خودش ما را به بیمارستان رساند و پا به فرار گذاشت.
بنا بر این گزارش، تحقیقات برای دستگیری مرد ۴۰ ساله که خواهر و برادر جوان را در مراسم خواستگاری هدف چاقو قرار داده در دستور کار ماموران پلیس تهران قرار دارد.

About Author