کارتون روز/ وجود 15 هزار کارمند مجرد در آذربایجانشرقی