نجات یک اعدامی در خوی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود صبحگاه روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه حین اجرای حکم قصاص نفس محکوم علیه با هویت «ا- ت» در زندان خوی، باتلاش مقامات قضائی و کارکنان زندان ، این پرونده منجر به مصالحه شد و با گذشت اولیا دم از حق قصاص خود پای چوبه دار، محکوم علیه از قصاص رهایی و فرصت دوباره زندگی یافت. لذتی که در بخشش است در انتقام نیست و گذشت باعث آرامش خاطر و قلع نزاع به معنای واقعی می‌کند.

تخته سیاه