نرخ پایین باروری در اردبیل

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند میانگین نرخ باروری جمعیت استان اردبیل در سال ۱۳۹۸ حدود ۱/۸ درصد بود ولی اکنون به ۱/۶ درصد تنزل کرده که یک دهم درصد از میانگین ۱/۷ درصدی کشوری پایین‌تر است.هم‌اکنون جمعیت جوان بیشترین لایه جمعیتی این استان را تشکیل می‌دهد و جمعیت استان اردبیل جوان محسوب می‌شود ولی حرکت از سمت جمعیت جوان به سمت جمعیت سالمند با شیب تند آغاز شده است. اگر استان اردبیل به چاله جمعیت سالمند وارد شود و شیب نزولی رشد جمعیت ادامه یابد، مشکلات سالمندی به زودی در این استان نمایان خواهد شد.افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل برای تشکیل خانواده، عقب انداختن فرزندآوری از سوی زوجین و نیز افزایش فاصله بین فرزندان اول و دوم نیز موجب کاهش باروری و در نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت شده است.