کارتون روز/ اظهارات قابل تامل معاون اول رئیس جمهور