کارتون روز/ قصه پله برقی هایی که همواره اسباب زحمت شهروندان است