کارتون روز/ مشاجره لفظی اسوتچی و هادی در جلسه علنی شورای شهر تبریز